เมย์แบงก์ฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริต

สิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รับมอบใบประกาศนียบัตร จาก ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมีมติรับรองการต่ออายุ บมจ.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี ณ โรงแรม รีเจนซี่ บางกอก สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้