นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

HoonSmart.com>> สุดยอดเยาวชนคนเก่ง “วิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง-ภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์-วิณ สุพันธุ์วณิช” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 เวทีแสดงความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ เปิดให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เวทีแสดงความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการแข่งขันในปีนี้ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎได้บ่มเพาะเยาวชนไทยกว่า 50,000 คนทั่วประเทศให้เติบโตเป็นเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการปลูกฝังความรู้การเงินขั้นพื้นฐานและหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษาในปี 2562 นี้จัดเป็นปีที่ 7 ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 606 คน จากมหาวิทยาลัย 56 แห่งทั่วประเทศ

“การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้และทักษะในเรื่องนี้ จะช่วยสร้างบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่วงการต่างๆ นับเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่ประเทศชาติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร. ภากรกล่าว

ทีมเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7” ด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์อย่างโดดเด่น ได้แก่

รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ และนายวิณ สุพันธุ์วณิช

รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์ นางสาวธันยพร วิรุฬห์ทรัพย์ และนายธนภัทร ชีวอารี

รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาววิรินทร์รัชญ์ คีรีรักษ์ นางสาวสริยา พันธุหงส์ และนางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์

ทีมชนะเลิศเหรียญทองจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร นอกจากนี้ ผู้ชนะยังได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี มีเยาวชนทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50,000 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดโครงการ ได้ที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999