TU ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ 6 พันล. คาดเสนอขาย 26-28 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>>ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เชื่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่กำลังจะออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปในวงเงินจำนวน 4 พันล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 พันล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 พันล้านบาท ในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.นี้ จะได้รับการตอบรับดี  มั่นใจในศักยภาพบริษัท ให้ผลตอบแทนในระดับ 5% ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A-  และเป็นหุ้นกู้ฯที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคงสูง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) กล่าวว่า “เราเชื่อว่า นอกจากนักลงทุนจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความมั่นคงของกิจการของผู้ออกตราสาร รวมถึงโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของไทยยูเนี่ยน ที่เราสามารถผลักดันให้บริษัทขึ้นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารทะเลในระดับโลก

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่โอกาสในการเติบโตอย่างมีศักยภาพ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิต  ไทยยูเนี่ยนก็ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลกอีกด้วย และ บริษัทยังให้ความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เชื่อว่า นักลงทุนจะให้การตอบรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของไทยยูเนี่ยน ด้วยดีอย่างแน่นอน”

นอกจากนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A+ และจัดอันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ระดับ A- สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของโลก  โดยทริสเรทติ้งยังคงมีมุมมองว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การควบคุมต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต โดยภาระหนี้ของบริษัทจะปรับลดลงตามผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวดีขึ้นและค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่ลดลง

“บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและทางธุรกิจที่ชัดเจนและระมัดระวัง บริษัทจึงสามารถจ่ายชำระภาระผูกพันต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นตลอดกว่า 40 ปีที่ดำเนินกิจการ และ การออกหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น เพื่อความพร้อมในทุกโอกาสการลงทุนและการเติบโตของกิจการ บริษัทได้ปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TAS32 ก่อนกำหนดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและหุ้นกู้นี้มีข้อกำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะนับเป็นทุนในทางบัญชีได้” นายธีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันครบกำหนด 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวน และมีอัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกโดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงสถาบันผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร

อ่านประกอบ

https://hoonsmart.com/archives/78863