“เฉลิมชัย มหากิจศิริ” บิ๊กล็อตหุ้น TOPP จากมารดา 12.065%

HoonSmart.com>> “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ทำบิ๊กล็อตหุ้น TOPP จาก ” สุวิมล มหากิจศิริ” มารดา สัดส่วน 12.065% จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

เฉลิมชัย มหากิจศิริ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มาหุ้นบริษัท ไทย โอ.พี.พี. (TOPP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จากการทำบิ๊กล็อตจำนวน 12.065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากนาง สุวิมล มหากิจศิริ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่นางสุวิมล มหากิจศิริ รายงานการจำหน่ายหุ้น TOPP ในวันเดียวกัน จำนวน 12.065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก ทั้งนี้ นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นมารดา นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือกึ้ง

อ่านประกอบ

TOPP แจงตลาดฯ ยังไม่ได้รับติดต่อผู้ถือหุ้นบิ๊กล็อต 12.06%