“FIL LIMITED” เก็บหุ้น SAT เพิ่ม 0.3128% ขยับถือเกิน 5%

HoonSmart.com>> “FIL LIMITED” เข้าซื้อหุ้น SAT สัดส่วน 0.3128% หนุนถือหุ้น 5.193%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย FIL LIMITED ได้มาหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.3128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ