ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับการรับรอง Carbon Neutral

นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร และหัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับการรับรอง “Carbon Neutral : คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” โดยมีองค์กรในไทยเพียง 15 องค์กรที่ได้รับการรับรองดังกล่าว สะท้อนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพีธีและมอบรางวัล เมื่อ 19 กันยายน ที่ผ่านมา