AWC ปลื้มขายหมดเกลี้ยง 8 พันล้านหุ้น ต่างชาติสนใจแห่จองล้น

HoonSmart.com>> บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  ลงนามสัญญาจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่า 48,000 ล้านบาท  มูลค่าสูงที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทย โดยได้จัดสรร 8,000 ล้านหุ้น ให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อยในประเทศ  เป็นการเสนอขายของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ AWC มีโอกาสได้รับการจัดเข้าไปรวมอยู่ในดัชนี SET50 ด้วยเกณฑ์ Fasttrack

จากที่แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2562 พบว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยให้ความสนใจจองซื้อหุ้น AWC เป็นจำนวนมาก โดนนักลงทุนในประเทศจอง 3,760 ล้านหุ้น คิดเป็น 47% ส่วนนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจจอง 4,240 ล้านหุ้น คิดเป็น 53% ซึ่งในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศจะเปิดจองในวันที่ 1-3 ต.ค.นี้ สาเหตุที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจซื้อหุ้นอสังหาฯ เพราะมองว่า แอสเซท เวิร์ดฯ มีการเติบโต ปีละ 30% นอกจากนี้ผลการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน มีมากถึง 7-8,000 ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนในประเทศไทย

วัลลภา ไตรโสรัส

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและสัญญาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และมีผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ได้แก่ Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd. Morgan Stanley & Co. International plc. และ UBS AG, Singapore Branch โดย AWC เตรียมพร้อมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 1-3 ตุลาคม 2562

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  เปิดเผยว่า “แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AWC  และร่วมลงทุนอย่างคึกคัก แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จะมุ่งมั่นต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจด้วยคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้บรรลุความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะสร้างโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ และเติบโตต่อยอดความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จะนำเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ ไปต่อยอดทั้งสินทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ผ่านการเข้าซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของของทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายหุ้นปี 2562 ซึ่งจะเป็นโครงการใหม่ ๆ  รวมทั้งนำไปลงทุนพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้บริษัทฯและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บางส่วนจะใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฏหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยเงินปันผลที่จ่ายจะไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดนี้ไว้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

อ่านประกอบ

AWC เปิดจอง 25-27 ก.ย. ราคา 6 บาท เทรด 10 ต.ค.

AWC เคาะราคา 6 บาท ขาย 25-27 ก.ย. สถาบันเก็บ 50%

ตีค่า AWC สูง 2 แสนล้านบาท หุ้นฮอต! โตมั่นคง เหมาะถือยาว