“สุเมธ” นั่งดีดีการบินไทยอีกสมัย ซื้อเครื่องใหม่ 38 ลำไม่คืบ

HoonSmart.com>> นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้นั่งบริหารงานต่อภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบผ่านการประเมิน ย้ำให้เร่งทำแผนฟื้นฟูวิกฤตบริษัทโดยเร็ว ส่วนโครงการจัดหาเครื่องบินลำใหม่ 38 ลำ ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์บริษัท

บริษัท การบินไทย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลการทำงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการทำงานของนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินจาก KPI ที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้นายสุเมธฯ ผ่านการประเมินผล เนื่องจากมีความพยายามในการดำเนินงานตามแผนงาน แต่ผลงานยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ มาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ให้ข้อกำกับเพิ่มเติม ให้ไปจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาวะวิกฤตของบริษัทฯ โดยเร็วทั้งด้านรายได้และการบริหารจัดการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการ โดยต้องไม่กระทบต่อการบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด KPI เป้าหมายในการประเมินครั้งต่อไป

2. เรื่องความคืบหน้าโครงการจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ฝ่ายบริหารไปทบทวนสมมติฐานในโครงการจัดหาเครื่องบินอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 6 เดือน