ตลท.-ก.ล.ต. เปิดตัว One-Stop Service ระดมทุน

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต. เปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษาบจ.และผู้สนใจระดมทุนครบวงจร  เริ่ม 24 ก.ย. นี้  ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัว เสริมศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และก.ล.ต. เปิดโครงการ One-Stop Service ภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” บูรณาการการทำงาน สร้างแพลตฟอร์มให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน กฎเกณฑ์ รวมทั้งงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ครบทั้งกระบวนการ อำนวยความสะดวกให้ บจ. ลดขั้นตอนกระบวนที่ซ้ำซ้อน เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2562

ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย โครงการ One-Stop Service เป็นหนึ่งในโครงการที่ ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างบูรณาการ เป็นผลจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในวันที่ 1 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้คำมั่นว่าจะสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะระดมทุน ลดความซ้ำซ้อนและภาระในการติดต่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

โครงการนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและจัดตั้งทีมงานในการให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาบริการให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย การเปิดโครงการ One-Stop Service เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนที่ซ้ำซ้อน และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ บจ.

“บจ. และบริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถติดต่อมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง ตามแต่ละหมวดธุรกิจ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการระดมทุนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย”นายภากรกล่าว