“ณพ ณรงค์เดช” ถือ ECF 15% สวอปหุ้น KPN Academy 460 ลบ.

HoonSmart.com>>  “อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค” แตกไลน์ธุรกิจการศึกษา เพิ่มทุนแลกซื้อหุ้น KPN Academy สัดส่วน 57.52% จากกลุ่ม “ณพ ณรงค์เดช” มูลค่า 460.18 ล้านบาท เดิมบริษัททำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า ในประเทศ-เมียนมาร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2562 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด (KPN Academy) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 57.52% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ 1.นายณพ ณรงค์เดช 2.โกลเด้น ไทเกอร์ แอสโซซิเอทส์ แอลทีดี 3.นายณัฐ เภาโบรมย์ และ 4.นางแสงเดือน อิ่วบำรุง จำนวนไม่น้อยกว่า 14,947,300 หุ้น มูลค่ารวม 460.18 ล้านบาท และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่ม บริษัทชำระค่าหุ้นด้วยการแลกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง(พีพี) รวมไม่เกิน 191.74 ล้านหุ้น ราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.40 บาท มูลค่ารวม 460.18 ล้านบาท

การเพิ่มทุนครั้งนี้ ทำให้นายณพ ณรงค์เดช ถือหุ้น 13.61% ,บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ แอสโซซิเอทส์ แอลทีดี ถือหุ้น 1.45% ขณะที่นายณพ เป็นผู้รับประโยชน์ของโกลเด้น ไทเกอร์ แอสโซซิเอทส์ แอลทีดี จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทำให้นายณพ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัทรวมสัดส่วน 15.06% , นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ถือหุ้น 1.16% และนางแสงเดือน อิ่วบำรุง ถือหุ้น 0.44% คาดว่าการชำระราคาหุ้นและรับโอนหุ้นจะเสร็จภายในไตรมาส 1/2563

อย่างไรก็ตามหากการจัดสรรหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เข้าทำรายการลงทุนในหุ้น KPN Academy ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท  ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 12.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์ในการเข้าถือหุ้น KPN Academy ทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต อีกทั้ง งสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก KPN Academy และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพในการเติบโต

KPN Academy ประกอบธุรกิจสื่อการสอนออนไลน์ และ ธุรกิจแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมสอบและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ “U-Sierra” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มเติม รวมถึงการขอคำแนะนำเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งในอนาคต KPN Academy ยังสามารถนำแพลทฟอร์มดังกล่าวไปประยุกต์สำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ นอกจากนี้ KPN Academy ยังมีธุรกิจฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ

นอกจากนี้ KPN Academy และบริษัทย่อยยังมีโอกาสเข้าประมูลงานโครงการภาครัฐเกี่ยวกับการจำหน่ายดนตรีและการพัฒนาทักษะทางดนตรีตามที่ KPN Music เคยชนะการประมูลในช่วงปี 51-60 แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนทางการเมือง จึงทำให้โครงการดังกล่าวถูกชะลอออกไป ดังนั้น ในกรณีที่โครงการภาครัฐกลับมาเปิดประมูลอีกครั้งในอนาคต จะทำให้บริษัทมีโอกาสรับรู้มูลค่าส่วนเพิ่มจากการเข้ารับงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามมูลค่านอกจากนี้บริษัทยังคงมีส่วนเพิ่มยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ KPN Academy และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทได้  ปัจจุบัน บริษัทยังมีการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและเมียนมาร์