TCAP แจกปันผล 1.20 บาท NOBLE XD 25 ก.ย.จ่าย 5.20 บาท

HoonSmart.com>>บริษัททุนธนชาต ใจดี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปีนี้  1.20 บาท  สูงกว่ากลางปีก่อนหุ้นละ  1 บาท   รอแจกอีก 4 บาท หลังดีลขายหุ้นธนาคารธนชาตเสร็จ ส่วนโนเบิลฯ นักลงทุนต้องการเงินปันผลพิเศษ 5.20 บาท หรือ 18.57 % ต้องรีบซื้อหุ้นวันจันทร์และอังคารนี้  บริษัทจะแขวนป้าย XD 25 ก.ย.

บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 4 ต.ค. 2562 กำหนดจ่ายเงินวันที่ 18 ต.ค. 2562

ทั้งนี้เงินปันผล 1 บาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 1.76% เทียบกับราคาหุ้นที่ 56.75 บาท

บริษัทให้เงินระหว่างกาลปีนี้มากกว่าปีก่อนที่จ่ายหุ้นละ 1 บาท แม้ว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีนี้ทำได้ 3,914 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีจำนวน 3,949 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4 บาท จากกำไรในการขายหุ้นธนาคารธนชาต ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อดีลการขายหุ้นให้กับธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จ

ส่วนบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ที่สร้างความฮือฮาประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ หุ้นละ 5.20 บาท  นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นในวันที่ 23-24 ก.ย. นี้ เพราะบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ผลตอบแทน เท่ากับ 18.57% เทียบกับราคาหุ้นที่ 28 บาท ณ วันที่ 20 ก.ย.2562