SCBAM : จับตาการประชุม ECB

MARKET INSIGHT
รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 9-13 ก.ย.2562

Highlight ประจำสัปดาห์
ในอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้น จากความกังวลทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากอาทิตย์ท่ผ่านมารัฐบาลจีนกล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนต.ค. นาย Robert Lighthizer (ผูแทนการค้าสหรัฐฯ) กับ นาย Liu He (รองนายกรัฐมนตรีจ ีน) จะมีกาหนดการพบปะกันเพื่อเจรจาทางการค้าที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อความเชื่อมันของนักลงทุนและตลาดหุนทั่วโลก

ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกยังคงสะท้อนเศรษฐกิจชะลอตัว จากตัวเลข PMI ในยุโรป อังกฤษ และญี่ปุ่นในเดือนส.ค.ทีออกมา ยังคงอยู่ระดับต่ากว่า 50.0 โดยอยู่ท่ระดับ 47.0, 47.4 และ 49.3 ตามลาดับ เป็ นผลกระทบมาจากความตึงเครียดทางค้าและอุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ดชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมา -2.1 จุดเป็น 49.1 โดยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งสร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจทีมแนวโน้มเข้าสูภาวะถดถอยมากขึ้น

ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีแนวโน้มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แม้ว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับความกังวลทางการเมืองระหว่างจีนกับฮ่องกง เป็ นปจจัยกดดันตลาดจีนในช่วงที่ผ่านมา แต่ตลาดหุ้นจีนยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รฐบาลจีนยังมีแผนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิมเติมผ่านการลดอัตราส่วนเงินฝากขันต่าที่ธนาคารพาณิชย์ต้องถือเก็บไว้เป็ นเงินสารอง (Required Reserve Ratio: RRR) เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจจีนอย่างจริงผ่านการกระตุ้นการปล่อยกู้

ความเสี่ยงกรณี Hard Brexit อาจลดลง เนื่องจากสัปดาห์ท่ผ่านมาสภาอังกฤษยื่นมติให้เลื่อน deadline Brexit ออกไปอีก 3 เดือนหรือเป็น 31 ม.ค. 2020 จากปจจุบนที่กาหนดออกในวันที่ 31 ต.ค. 2019 เพราะกังวลว่าจะเกิดกรณี no-deal Brexit ซึ่ง EU อาจเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ ในขณะที่ Boris Johnson ขู่จะให้มการเลือกตังใหม่ ในวันที่ 14 ต.ค. หากสภามีการผ่านกฎหมายห้ามอังกฤษออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลง

ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงมีแนวโน้ มที่ จะด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยเฉพาะธนาคารกลางยุโรป ECB ที่มโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยโยบายลงในการประชุม ECB ครังหน้าในวันที่ 12 ก.ย. ประกอบกับยังมีประกาศใช้มาตรการ QE เพื่อเพิมสภาพคล่องให้กบระบบเศรษฐกิจ

จับตาการประชุม ECB ในวันที่ 12 ก.ย. คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย Deposit rate ลง -10bps เป็น -0.5% และประกาศทำ QE ทีอตรา 3 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน อย่างน้อย 9-12 เดือน

จับตาการประชุม Fed ในวันที่ 17-18 ก.ย. คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง -25bps เป็ น 1.75-2.00% ท่ามกลางสงครามการค้าที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประกอบกับแรงกดดันจากตลาดเงินทีมความกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

จับตาการประชุม กนง. ในวันที่ 25 ก.ย. คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% แต่อาจส่งสัญญาณปรับลดอัตรา

กลยุทธ์การลงทุน:
“ซื้อ” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (SCBCHEQA)
“ซื้อ” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCBGIF)
“ลดน้าหนักการลงทุน” กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)