SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาป้องกันยาเสพติด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และคณะ ผู้เป็นต้นแบบของการทำดีและสร้างประโยชน์ให้สังคม

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และคณะ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กในชุมชนให้พ้นจากภาวะเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ หรือความรุนแรงภายในครอบครัว นับเป็นต้นแบบของการทำดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า การเฟ้นหาบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและส่วนใหญ่มีเบื้องหลังที่ซับซ้อน 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อพันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ เข้ามาดำเนินการทั้งวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้การช่วยเหลือทำได้ง่ายขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้รักษากฎหมายที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง สามารถแยกเด็กออกจากสิ่งเลวร้ายให้พบกับแสงสว่างในชีวิต โดยเฉพาะชีวิตวัยเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคต มูลนิธิดวงประทีปซาบซึ้งและเป็นเกียรติที่ได้เสนอชื่อพันตำรวจโททรงพลเข้ารับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” และขอขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาการศึกษา สาขาการพัฒนาห้องสมุด สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com