SUPER เข้าประมูลโซลาร์ฟาร์ม “มาเลเซีย”

จอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ,กุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น หรือ SUPER ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง ยังเติบโตต่อเนื่อง  และได้ยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ฟาร์มในมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่างานในกลุ่มแรกประมาณ 75 เมกะวัตต์ จะรู้ผลในช่วงปลายปีนี้