‘จารุณี ชินวงศ์วรกุล’ เก็บ ACAP เพิ่ม ขยับถือ 20.09%

HoonSmart.com>> ‘จารุณี ชินวงศ์วรกุล’ เข้าเก็บ ACAP เพิ่ม 0.138% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.09%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยจารุณี ชินวงศ์วรกุล ได้มาหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2562 จำนวน 437,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.138% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.092% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ