ตลาดฯ เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-KC-KTECH-POLAR-RICH

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอน 5 หุ้น “IFEC-KC-KTECH-POLAR-RICH” เหตุไม่ส่งงบการเงินปี 61 ภายในเวลากำหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ 1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นIFEC) 2) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) 3) บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) 4) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) และ 5) บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562

IFEC KC KTECH POLAR และ RICH มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

อ่านประกอบ

PPPM เทขาย STAR ออก 4.74% เหลือ 6.98%


nbsp;