MFC เสิร์ฟเทอมฟันด์อายุ 2 ปี 11 เดือน จ่าย 2.2% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซี ออกกองทุนใหม่ลงทุนหุ้นกู้เอกชน อายุ 2 ปี 11 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20% ต่อปี เปิดขายครั้งเดียววันนี้ – 9 ก.ย.62

เดนนิส ลิม

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI4AI) เสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ย.2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 11 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท

ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI4AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI4AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note ) ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปี 11 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

สำหรับตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) TRIS rating : A- สัดส่วนลงทุน 3.23 % ผลตอบแทนตราสาร 1.80 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.06 % ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) TRIS rating : A- สัดส่วนลงทุน 9.68 % ผลตอบแทนตราสาร 1.95 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19 % ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) TRIS rating : A- สัดส่วนลงทุน 16.13 % ผลตอบแทนของตราสาร 1.95 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32 % ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.35 % ผลตอบแทนของตราสาร 2.80 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.54% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 16.13% ผลตอบแทนของตราสาร 2.50 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี, หุ้นกู้เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 16.13% ผลตอบแทนของตราสาร 2.50 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40 % ต่อปี,หุ้นกู้ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.35% ผลตอบแทนของตราสาร 2.60 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.50 % ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI4AI อยู่ที่ 2.41% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.21% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.20% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI4AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้นาน 2 ปี 11 เดือน ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน