TMBAM Eastspring ออกกองทุนผสมรับศก.โลกผันผวน

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย เปิดตัวกองทุนผสม “เอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation” เลือก M&G Investments มืออาชีพในการบริหารการลงทุนระดับโลกจากอังกฤษตอบโจทย์การลงทุนต่างประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกผันผวนสูง เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลายประเภททั่วโลก เน้นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้กลับสู่กองทุน ใช้กระบวนการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง เปิด IPO 2-11 ก.ย.นี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย หรือ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “การจัดทัพลงทุน หรือ Asset Allocation มีความสำคัญอย่างมากในการจัดสรรพอร์ตลงทุนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคน และยิ่งในสถานการณ์ตลาดทั่วโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก การจัดทัพลงทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยง และรักษาระดับของผลตอบแทนให้มีความผันผวนน้อยลงได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงประเภทเดียว

สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation นอกจากจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้วยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล เพื่อสร้างกระแสรายได้เข้าสู่กองทุน เพื่อนำกลับไปลงทุนต่อไป กองทุนหลักยังมีผลการดำเนินงานในอดีตอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 พ.ย. 56) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.72% ต่อปี มากกว่าผลการดำเนินงานของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน (Morningstar EUR Moderate Allocation) ซึ่งอยู่ที่ 3.14% ต่อปี

กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เติบโตภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่มากเกินไป โดยได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารกองทุนด้วยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ microsite ของเราที่

สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation มีนโยบายลงทุนกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการ (T+4) และพิเศษในช่วง IPO (2-11 ก.ย. 62) ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 0.5% จากปกติ 1.00% เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ทั้งหมดกว่า 438,769 ล้านบาท ข้อมูลจาก TMBAM Eastspring ณ 31 ก.ค. 62 ทั้งนี้ ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund