ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์การดำรงสภาพคล่องกองทุนตราสารหนี้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ให้เหมาะกับสถานการณ์ นโยบายรับซื้อ-ชำระคืน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอ  เปิดรับฟังความคิดเห็นวงกว้างถึง 9 ก.ย. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เสนอให้ปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม  โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562

ปัจจุบันกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้เติบโตขึ้น และลงทุนหลากหลายมากขึ้น ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันการและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันที่รับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในวันทำการถัดไป ดังนั้น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ก.ล.ต.เสนอปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยไม่กระทบกับราคาตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะ 1) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับการลงทุนในไทย รวมถึงคุณสมบัติของรายสินทรัพย์หลังปรับปรุง อาทิ เงินสด เงินฝาก ตั๋วบีอีและตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ตราสารหนี้อื่น และหุ้นสามัญ 2) กำหนดแนวทางการประเมินสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ และ 3) ปรับปรุงขอบเขตการใช้บังคับหลักเกณฑ์