ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ SEG ซื้อขาย 31 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์รับ SEG เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน TIC เริ่มซื้อขาย 31 ก.ค.นี้ ไม่กำหนดเพดานซิลลิง ฟลอร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ ชื่อย่อหลักทรัพย์ SEG จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว 752,098,832 หุ้น ราคาพาร์ 10.00 บาทต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว 7,520,988,320 บาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 31 ก.ค.2562 โดยไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด เพื่อให้หลักทรัพย์ของ SEG สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง

SEG เป็นบริษัทที่เกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ TIC ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดย TIC ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของ SEG เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน

SEG ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจลีสซิ่ง โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก