APM อบรมพนักงาน

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อม เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) จัดหลักสูตรอบรม Learns and Share ให้กับพนักงาน โดยเชิญ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา และคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม ที่ปรึกษา มาให้ความรู้ในหัวข้อ Due Diligence ณ โรงแรมลาบาริส เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา