บลจ.ทหารไทย เพิ่มไซส์กอง Global Core Equity รองรับลูกค้า

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย เพิ่มทุนกองทุน “ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity” อีก 2,000 ล้านบาท หลังจบช่วง IPO รองรับความต้องการผู้ลงทุน กระจายการลงทุนทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก “โกลแมนแซคส์ ใช้ AI คัดหุ้นลงทุน

สมจินต์ ศรไพศาล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต รวมทั้งรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นต่างประเทศทั่วโลก โดยขอเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท ทำให้กองทุน มีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ในระยะเวลาเพียงช่วงสิ้นสุดช่วง IPO ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลักที่ต้องการกระจายการลงทุนทั่วโลก ด้วยการนำ Big Data และเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง machine learning เข้ามาช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสของผลตอบแทนในหุ้นระดับโลก และต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในกองทุนของเราทำให้เราประสบความสำเร็จจากการขายกองทุนในช่วง IPO ได้ถึง 1,689 ล้านบาท

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity เป็นความร่วมมือกันกับทาง Goldman Sachs ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนระดับโลกมีนโยบายลงทุนกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีกระบวนการคัดกรองหุ้นที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการคิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และดูสถานการณ์ของตลาด ร่วมกับการนำ Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กองทุนนี้มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผลและมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 1.50%