FPT เพิ่มทุนขาย PP 182 ล้านหุ้น ราคาต่ำกว่ากระดาน-ขายคลังสินค้า 637 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ไฟเขียวขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่เกิน 182 ล้านหุ้น กำหนดราคาขาย 17.90 บาทต่อหุ้น ให้ส่วนลด 4.5% พร้อมอนุม้ติขายอาคารคลังสินค้า 6 ยูนิต ให้กองทรัสต์ FTREIT มูลค่า 637 ล้านบาท เตรียมนำเงินพัฒนาอาคารโรงงาน คลังสินค้าหรือชำระหนี้บางส่วน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FPT) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,620,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสุดท้ายเป็นราคาที่อยู่ภายใต้กรอบราคาที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ได้แก่ ราคา 17.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลด 4.5% ของราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่นักลงทุนแบบ best offer และร่วมพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการจัดสรรเมื่อได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2562 อนุมัตการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,414,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 10% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด

สำหรับราคาหุ้น FPT ปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 อยู่ที่ 18.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.53% มูลค่าซื้อขาย 704,480 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการขยายฐานผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่ทุนไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติให้ขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าจำนวนประมาณ 6 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 29,850 ตารางเมตร มูลค่ารวมประมาณ 637 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่ 19 ก.ค.2562 อยู่ที่ประมาณ 335 ล้านบาท

สำหรับราคาซื้อขายกำหนดจากอัตราผลตอบแทนตลาด จากราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ตามวิธีคิดลดรายได้มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 580 ล้านบาท

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินใช้ในการพัฒนาอาคารโรงงาน คลังสินค้าและหรือชำระหนี้คืนบางส่วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นว่าเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัท