‘ชนะชัย จุลจิราภรณ์’ CEO บล.เออีซี ลาออก

HoonSmart.com>> บอร์ด บล.เออีซี รับทราบ ‘ชนะชัย จุลจิราภรณ์’ ทิ้งเก้าอี้ CEO ตั้ง ‘ไววิทย์ อุทัยเฉลิม’ รักษาการ

ชนะชัย จุลจิราภรณ์

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เออีซี (AEC) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 12 ก.ค.2562 รับทราบการลาออกของนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2562 เป็นต้นไป โดยมีมติแต่งตั้งนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้มีมติแต่งตั้ง ดร.วิชญะ เครืองาม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายเสรี สุวรรณภานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.2562 เป็นต้นไป

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ