บลจ.กรุงศรี คว้า 3 รางวัลกองทุน

ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน พร้อมทีมผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี รับ 3 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจากงาน Money & Banking Awards 2019 จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท50 (KFENSET50) และกองทุนเปิดกรุงศรี SET100เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)