บลจ.กรุงศรี ตัดขาย KCE กว่า 0.14% เหลือถือหุ้น 4.89%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ขายทำกำไรหุ้น KCE ออก 1,697,700 หุ้น กว่า 0.14% เหลือในพอร์ต 4.89%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 จำนวน 1,697,700 หุ้น หรือคิดเป็น -0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 57,402,500 หุ้น หรือคิดเป็น 4.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ