ความจริง ความคิด : รู้จักความเสี่ยงของตราสารหนี้ก่อนเลือกลงทุน (2)