บจ. mai ขนเงินลงทุนนอก 8,033 ลบ. “เมียนมาร์” สูงสุด

HoonSmart.com>> บริษัทจดทะเบียนตลาด mai ขนเงินลงทุนนอกปี 61 กว่า 8,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน เป้าหมาย “อาเซียน” ลุย “เมียนมาร์” สูงสุด

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยรายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ปี 2561 มีจำนวน 45 บริษัท หรือคิดเป็น 28% ของบริษัทจดทะเบียนใน mai เพิ่มขึ้นจาก 41 บริษัทในปีก่อน โดยในทุกอุตสาหกรรมมีการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน โดยเมียนมามีจำนวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุด รองลงมาสิงคโปร์

สำหรับมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 8,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน หากไม่รวมรายการลงทุนขนาดใหญ่ของ 1 บริษัท อาเซียนเป็นภูมิภาคหลักที่บริษัทส่งเงินไปลงทุนมากที่สุดและกลุ่มทรัพยากรส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ส่วนรายได้จากต่างประเทศ ซึ่งรวมรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศและรายได้จากการส่งออกของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานข้อมูลทั้งหมด 56 บริษัทเติบโต 2.6% จากปีก่อน ต่ำกว่ารายได้ในประเทศที่เติบโต 14% จากปีก่อนส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ระดับ 27% ลดลงจาก 29.2% ในปีก่อน ทั้งนี้แหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 60% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นรายบริษัท ผู้วิจัยจึงได้จัดทารายชื่อบริษัทที่ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ/หรือมีรายได้จากต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) สำหรับปี 2561 มีบริษัทใน mai ที่จัดอยู่ใน Global Economic Exposure Universe จำนวน 76 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 73 บริษัท ในปีก่อน