OCEAN ศึกษาเข้าลงทุนหุ้นบริษัทอสังหาฯ คาดสรุปเดือนส.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ” ไฟเขียวศึกษาเข้าลงทุนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คาดแล้วเสร็จเดือนส.ค.62 พร้อมวางเงินมัดจำ 50 ล้านบาท วันเซ็น MOU

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ (OCEAN) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทประชุม วันที่ 3 ก.ค.2562 มีมติอนุมัติการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.62 ทั้งนี้ หากผลการศึกษาออกมาเป็นที่พอใจทั้งด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื่อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติให้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะต้องชำระเงินมัดจำ 50 ล้านบาทในวันที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขาย ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือบริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวเต็มจำนวน