MFC ขายกองตราสารหนี้ตปท. 3 เดือนจ่าย 1.66% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุนใหม่ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 3 เดือน ไอพีโอ 1-5 ก.ค.62 คาดผลตอบแทนสุทธิ 1.66% ต่อปี

นายลิม ชอง บุน เดนนิส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2 หรือ I-FIX 3M2 ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.66 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

กองทุนเปิด I-FIX 3M2 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่ต่ำกว่า BBB- ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge)

สำหรับตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด I-FIX 3M2 จะลงทุนดังนี้ เงินฝากประจำ : Agriculture Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 17% ผลตอบแทนตราสาร 1.72%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.29%ต่อปี เงินฝากประจำ : Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.74%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31%ต่อปี เงินฝากประจำ : China Construction Bank rating A1 สัดส่วนการลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.68%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.30%ต่อปี

เงินฝากประจำ : Al khaliji Bank rating A3 สัดส่วนการลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.56%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.28%ต่อปี เงินฝากประจำ : United Overseas Bank Limited rating Aa1 สัดส่วนการลงทุน 10% ผลตอบแทนตราสาร 1.44%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15%ต่อปี และเงินฝากประจำ : Doha Bank rating A3 สัดส่วนการลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 2.32%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.44%ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

สำหรับประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.77% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.11% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.66% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด I-FIX 3M2 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน