“อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ”ซื้อ GENCO เพิ่ม 15 ล้านหุ้น หนุนถือ 10.17%%

HoonSmart.com>> “อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ” เก็บหุ้น GENCO เพิ่ม 15 ล้านหุ้น กว่า 1.33% หนุนถือหุ้นแตะ 10.17%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ได้มาหุ้นบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 จำนวน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 114,249,500 หุ้น หรือคิดเป็น 10.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปัจจุบัน นาย อิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ถือหุ้น GENCO ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มี.ค.2562 อยู่อันดับ 2 จำนวน 84,249,600 หุ้น หรือ 7.51% โดยกระทรวงอุตสาหกรรมถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งจำนวน 150 ล้านหุ้น หรือ 13.37%

ด้านราคาหุ้น GENCO ล่าสุดเวลา 10.09 น. อยู่ที่ 0.69 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง