“จารุณี ชินวงศ์วรกุล” เก็บหุ้น ACAP เพิ่ม ขยับถือ 15.11%

HoonSmart.com>>”จารุณี ชินวงศ์วรกุล” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ACAP ซื้อหุ้นต่อเนื่อง เก็บอีกล้านหุ้น หรือ 0.33137% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.11%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ได้มาหุ้นบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2562 จำนวน 1,048,500 หุ้น หรือคิดเป็น 0.33137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 47,821,900 หุ้น หรือคิดเป็น 15.11384% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ACAP ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มี.ค.2562 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ถือหุ้นใหญ่อันดับสาม จำนวน 29,426,100 หุ้น หรือ 9.30% โดยอันดับหนึ่งถือโดย น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี จำนวน 46,575,250 หุ้น หรือ 14.72% รองลงมา บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 43,245,000 หุ้น หรือ 13.67%

สำหรับราคาหุ้น ACAP ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 อยู่ที่ 3.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +0.67% มูลค่าการซื้อขาย 11.05 ล้านบาท