POLAR เฮ! ยอดหนี้ลดฮวบเหลือ 3 ล. ดัน “ส่วนผู้ถือหุ้นบวก” พ้นภาวะล้มละลาย

HoonSmart.com>> POLAR เฮ !!! เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตัดหนี้ 3,900 ล้านบาทเศษ ชำระเจ้าหนี้ 2 รายแค่ 3 ล้านบาท ดัน “ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก 59 สตางค์”  ชี้หลังชำระหนี้หมด หลุดภาวะ “ล้มละลาย” ทันที

นายอนุวทย์ ตันติเสเวกุล  กรรมการ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล ( POLAR ) รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า วันที่ 24 มิ.ย. 2562 มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าหนี้ที่คงเหลือ 2 ราย คือเจ้าหนี้รายที่ 7 และรายที่ 10 หนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ 263 ล้านบาท ให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เพียง 3 ล้านบาทเศษเท่านั้น

รายละเอียดเจ้าหนี้ 2 ราย  ประกอบด้วย 1. เจ้าหนี้ที่เป็นองค์กรแห่งหนึ่ง มีสิทธิได้รับชำระหนี้ เป็นเงิน 3 ล้านบาทเศษ และ 2 เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 6 แสนบาทเศษ

ดังนั้น หนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ ที่ถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตัดสิทธิไปทั้งหมด เป็นเงิน 3,908 ล้านบาทเศษ

ก่อนหน้านี้ มีผู้อ้างเป็นเจ้าหนี้ ไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวม 12 ราย จำนวนหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้รวมทั้งสิ้น 3,912 ล้านบาทเศษ  และต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีคําสั่งยกคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ไปแล้ว  10 ราย จํานวนหนี้ที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว  3,649 ล้านบาทเศษ

นายอุรุชา จันทร์หง่อม ที่ปรึกษากฎหมายของ POLAR ให้ความเห็นว่า เมื่อนำหนี้สิน 3 ล้านบาทเศษ เปรียบเทียบกับทรัพย์สินบริษัท จำนวน 5,044 ล้านบาทเศษ ( งบปี 2559 ) เท่ากับบริษัทมีทรัพย์สิน มากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 5,040 ล้านบาท หรือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เกินกว่า 1,298 เท่า จึงไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หนังสือรับรองฉบับล่าสุด วันที่ 25 มิ.ย.  2562  นั้น POLAR มีทุนชําระแล้ว จํานวน 8,514,951,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ  30 บาท ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สิน หักด้วยหนี้สิน จะเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นบวกอยู่ 59 สตางค์/หุ้น  หากชำระหนี้สินให้เจ้าหนี้เต็มจำนวนแล้ว บริษัท ฯ จะถูก “ยกเลิกการล้มละลาย”

ทั้งนี้ POLAR อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทย่อยทั้ง 5 และจัดหาผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการ POLAR มีเจตนาเร่งรัดดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและเหตุล้มละลาย โดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ