UV ขอผู้ถือหุ้นขาย GOLD คาดกำไร 2,463 ลบ. มีเงินต่อยอดธุรกิจ

HoonSmart.com>>บอร์ดยูนิเวนเจอร์อนุมัติขายหุ้นแผ่นดินทองฯ ทั้งหมด รับเงิน 7,738 ล้านบาท เสนอข้อดีเพียบ  คาดงบการเงินเฉพาะกิจการฟาดกำไร 2,463 ล้านบาท มีเงินสดไปลงทุน หารายได้สม่ำเสมอ เพิ่มโอกาสผลตอบแทนสูง จ่ายเงินปันผล ลดความเสี่ยงธุรกิจ  

บริษัท ยูนิเวนเจอร์(UV) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งหมด ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD)จำนวน 912.82 ล้านุ้น คิดเป็น 39.28% ของทุนชำระแล้ว ให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT ผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท รวมทั้งสิ้น 7,759 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายได้รับเงินประมาณ 7,738 ล้านบาท และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ วันที่ 19 ก.ค. 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ FPT จะเปิดรับซื้อหุ้น GOLD ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.- 8 ส.ค. หากขายหุ้นทั้งหมด ทำให้ GOLD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 GOLD มีมูลค่าหุ้นทางบัญชี 6.99 บาท และราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันเฉลี่ย เท่ากับ 8.43 บาท การขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย รวมประมาณ 2,463 ล้านบาท และจะนำเงินสดจากการขายหุ้นไปจ่ายเงินปันผลและขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมหรืออื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่อง เป็นโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายใน GOLD

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการหลายประเภท ได้เล็งห็นถึงประโยชน์ของการจำหน่ายหุ้น GOLD   สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและการรับรู้ผลตอบแทนในจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนโดยรวมในระยะยาว ภายใต้กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
การมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการใหม่ๆ ในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อบริษัท เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิต การค้า และบริการ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมและผลตอบแทน ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและหรือผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาการเข้าลงทุนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น GOLD โดยบริษัทจะนำเงินไม่เกิน 50% เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน มีอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

สำหรับการลงทุนเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 8% ส่วนเงินอีกประมาณไม่เกิน 15% นำไปขยายการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ มีผลตอบแทนที่ต้องการในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 10% และนำเงินประมาณไม่เกิน 15% ไปลงทุนในระยะกลางถึงยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เช่น การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสม มีผลตอบแทนที่ต้องการเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 8% ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ประมาณเดือนม.ค. 2563