CEO บล.ร่วมฟังสัมมนาการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดสัมมนา “ธุรกิจหลักทรัพย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และผู้บริหารในตลาดทุนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ