SCN ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ ( SCN )  ร่วมกับพนักงานจิตอาสา  เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยมี วินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม และร่วมตั้งโครงการ “SCN ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ”  เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาส สร้างงาน ให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยศูนย์ ฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดออกสู่ท้องตลาด รวมถึงน้ำดื่มสะอาดแบรนด์ “ประชาบดี” ซึ่งบริษัทฯได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ มาใช้ภายในบริษัทฯ ด้วย