AI-AIE กลับมาเทรด 10 มิ.ย. ราคาวันแรกไม่มีซิลลิง-ฟลอร์

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น เอเชียน อินซูเลเตอร์  และบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี กลับมาซื้อขายใน SET  วันที่ 10 มิ.ย. ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด  หลังแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นบริษัทเอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)และบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี (AIE)เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน วันที่  10 มิ.ย.2562 หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด เพื่อให้หุ้นสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศ 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ และบริษัท เอไอ เอนเนอร์จีได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้หุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หลังได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้นำส่งงบการเงินที่สำนักงานก.ล.ต.สั่งแก้ไขตั้งงบการเงินประจำปี 2557 เป็นต้นมาและสามารถนําส่งงบการเงินภายในเวลาที่กําหนดอย่างน้อย 2 งวดติดต่อกันเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1/2561 จนถึงงบการเงินไตรมาส1/2562 โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในและไม่ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชี

AI และ AIEได้ปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในแล้ว พร้อมกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีต

นอกจากนี้ AI ในฐานะบริษัทใหญ่กําหนดนโยบายต่างๆเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดและการติดตามผ่านการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมประชุมระหว่างฝ่ายบริหารและการประชุมระหว่างกรรมการของ AI กับAIE

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วโดยบริษัทสํานักงานเอ.เอ็ม.ที.โซลูชัน จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทกําหนดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกไตรมาส ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจระบบควบคุมภายในไตรมาส 1/2562 และออกรายงานลงวันที่ 9 พ.ค.2562 โดยมีข้อเสนอแนะต่างๆ  บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชี