กบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 388 คน โดยมีเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ., วิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข., ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, วโรทัย โกศลพิสิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม