GPSC ถือหุ้น GLOW 95% เตรียมถอนหุ้นออกจากตลาด

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น GLOW ขนหุ้นออกมาขายเทนเดอร์ฯ กลุ่ม GPSC รับซื้อหมด 26% รวมกับที่มีอยู่ 69%  กอดหุ้นทั้งหมด 95% สูงกว่า 80% ที่ประกาศไว้ว่าจะเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)รายงานการรับซื้อหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) จากผู้ถือหุ้นว่า มีผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 382 ล้านหุน สัดส่วน 26.14% บริษัทรับซื้อทั้งหมด รวมกับหุ้นที่มีอยู่จำนวน 1,010 ล้านหุ้นหรือ 69.11% ทำให้มีหุ้นทั้งหมด 1,393 ล้านหุน คิดเป็นสัดส่วน 95.25% ของทุนทั้งหมด แบ่งเป็นการถือของ GPSC จำนวน 41.09% และ บริษัทจีเอสซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำนวน 54.16%

สำหรับการถือหุ้น GLOW เกิน 80% ทาง GPSC จะดำเนินการเพิกถอนหุ้น GLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์ภายใน 12 เดือน

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ทำให้ GLOW สิ้นสุดการได้รับผลประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น โอกาสในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนผลกระทบกับผู้ถือหุ้น  ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรการขายหุ้นอีกต่อไป และอาจได้รับข่าวสารของกิจการลดลง