WHART ประชุมผู้ถือหน่วยปี 2562

กำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) และปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART จัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เมื่อธันวาคม 2561 ส่งผลให้มีทรัพย์สินตามราคาทุนเพิ่มขึ้นจาก 26,198.16 ล้านบาท เป็น 30,689.13 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 32,651.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งในปีนี้จะเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง