ก.ล.ต. ดีเดย์เกณฑ์ทุนใหม่บล. ตามความเสี่ยง

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เตรียมใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนธุรกิจหลักทรัพย์ปรับปรุงใหม่  ไม่ต้องถึง 100 ล้านบาท สอดคล้องรูปแบบและความเสี่ยงของธุรกิจ เริ่ม 16 พ.ค.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต. )ออกประกาศหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์(บล.) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบและระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ลดภาระผู้ประกอบการ และเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2562

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยตนเอง และธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง ที่เดิมต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว 100 ล้านบาท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านบาท สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

ทุนชำระแล้ว 25 ล้านบาท สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
ทุนชำระแล้ว 25 ล้านบาท สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้
ลงทุนสถาบัน
ทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ให้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
ทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการประกอบธุรกิจและระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการเลือกจะช่วยลดภาระผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในขนาดเล็กหรือใช้ต้นทุนต่ำ รวมทั้งเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเพียงการกำหนดทุนเริ่มแรก  สำหรับผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบธุรกิจ และเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจผู้ได้รับใบอนุญาตยังต้องดำรงเงินกองทุน ซึ่งสะท้อนตามความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย