“นเรศ งามอภิชน” ตัดขายหุ้น ORI ออก 0.698% เหลือ 4.3%

“นเรศ งามอภิชน” ขายหุ้น ORI ออกกว่า 0.698% เหลือถือหุ้น 4.3%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย นเรศ งามอภิชน จำหน่ายหุ้นบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2562 สัดส่วน 0.698% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 4.304% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกา