ที่ปรึกษาฯ แนะผู้ถือหุ้น NOK ไฟเขียวกู้ “กลุ่มจุฬางกูร” วงเงิน 3 พันล.

HoonSmart.com>>สายการบินนกแอร์ เผยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้บริษัทฯ กู้เงิน “หทัยรัตน์ จุฬางกูร” ผู้ถือหุ้นใหญ่ วงเงิน 3 พันล้านบาท มีความเหมาะสม แนะผู้ถือหุ้นไฟเขียว

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันวงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สัดส่วน 22.15% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วว่า บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ ที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นกรณีดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์ในการทํารายการฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานทั่วไปมีความสมเหุตสมผล

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงินดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแบบลอยตัวไม่เกินกว่าอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์บวก 1% ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 7.175% ต่อปี มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 12 เดือน และบริษัทฯ ไม่ต้องวางหลักประกันให้บกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) มีเงินทุนเพียงพอสําหรับดําเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก นอกเหนือจากสถาบันการเงิน (3) เงื่อนไขการกู้ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน และ (4) ลดภาระผู้ถือหุ้ยในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตามแต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ (1) การพงพึ่งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ (2) อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของคู่แข่ง (3) การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ (4) ความเสี่ยงที่อาจถูกคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้ นอกจากนี้แนะนําให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น เงื่อนไขของรายการข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการข้อดีและข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบคคลภายนอก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เม.ย.2562