MORE ควัก 6 แสนบ. ถือหุ้น “ESP” ซื้อ-ขายแบตเตอรี่

MORE ควักกระเป๋า 6 แสนบาท ลงทุนถือหุ้น ” ESP” 60 % เพิ่มรายได้ขายแบตเตอรี่

บริษัท มอร์ รีเทิร์น ( MORE ) แจ้งการลงทุนในบริษัท ESP รี-ไลฟ์ แบตเตอรี่ มูลค่าเงินลงทุน 600,000 บาท หรือจำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนการถือหุ้น 60 % ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม ” นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์

สำหรับ ESP ดำเนินธุรกิจผลิต-ขาย รับซื้อ รวมทั้งฟื้นฟูแบตเตอรี่ ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่

การลงทุนดังกล่าว ช่วยเพิ่มรายได้ให้ MORE ประกอบกับ นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ด้านเทคนิค การจัดทำและฟื้นฟูสภาพของแบตเตอรี่ การเข้าลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ การจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจปัจจุบันของ MORE การเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัท ฯ จะได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้ของ ESP และรูปแบบการทำธุรกิจด้านอื่น ๆ และเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ