มสธ.แต่งตั้งบลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ที่ 4 จากขวา) ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน (ที่ 3 จากขวา) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี (ที่ 2 จากขวา) รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ขวา) และเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีลงนามสัญญา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเร็วๆ นี้