AAV ยอมรับพิจารณาความเหมาะสมซื้อหุ้น NOK จากกลุ่มจุฬางกูร

HoonSmart.com >> “เอเชีย เอวิเอชั่น” แจงตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับอยู่ระหว่างพิจารณาซื้อหุ้น “สายการบินนกแอร์” จากกลุ่มจุฬางกูร ยังไม่ได้ตกลงเป็นรายลักษณ์อักษร

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นนกแอร์ (NOK) จากกลุ่มจุฬางกูรทั้งหมดนั้น บริษัทขอเรียนว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนดังกล่าว แต่ยังมิได้มีข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังไม่ได้กระทำการใดที่มีผลผูกพันบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนกแอร์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีหากมีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว