SUPER เท 120 ล้าน ซื้อหุ้นจัดการขยะหนองคาย

บอร์ดซุปเปอร์บล๊อกไฟเขียว เงินลงทุน 120 ล้านบาท ซื้อหุ้น 62% ของบริษัทได้สิทธิบริหารจัดการขยะครบจงจรจังหวัดหนองคาย นาน 25 ปี ต่อยอดยื่นขอขายไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์

คณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก(SUPER) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2561 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี ลงทุนในบริษัทเมืองไทยน่าอยู่ สัดส่วน 92.54% คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี เข้าถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท หนองคายน่าอยู่ในสัดส่วน 62% ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิให้ดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรจร จังหวัดหนองคาย จากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นเวลา 25 ปี

ปัจจุบันบริษัทหนองคายฯอยู่ระหว่างการยื่นคําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์ ปริมาณขายไฟ 6.0 เมกะวัตต์