IVL เงินพร้อมรอหุ้นกู้แปลงสภาพ 200 ล้านเหรียญฯ ครบกำหนดไถ่ถอน 25 ม.ค.นี้

“อินโดรามา เวนเจอร์ส” เผย Canopus ผู้ถือหุ้นใหญ่ เตรียมเงินพร้อมรับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ครบกำหนดไถ่ถอน 25 ม.ค.เรียบร้อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) หรือไอวีแอล แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Secured Exchangeable Bonds) มูลค่า 200,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของไอวีแอล โดยมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2562 (หุ้นกู้แปลงสภาพ) ของบริษัท Canopus International Limited (Canopus) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2561 นั้น

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562 บริษัทได้รับแจ้งจาก Canopus ว่า หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 ม.ค.2562 และ Canopus ได้เตรียมเงินในจำนวนที่เพียงพอในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่คงค้างทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

อ่านประกอบ

ไล่ทุบหุ้น IVL-โรงกลั่น สต็อกฉุดกำไรไตรมาส 4