CIMBT ปี 61 กำไรทรุด 98% เหลือ 6.9 ล้าน

“ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย” งวดปี 61 กำไรสุทธิ 6.9 ล้านบาท ลดลง 98% จากงวดปีก่อน เหตุค่าใช้จ่ายพุ่ง โครงการ Fast Forward และขาดทุนขายทรัพย์สินรอการขาย ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้อื่นหด

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำไรสุทธิเหลือเพียง 6.90 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.00 บาท ลดลง 378 ล้านบาท หรือ 98.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 384.90 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท โดยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 271.1 ล้านบาท ลดลง 217.6 ล้านบาท หรือ 44.5%

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 9.6% และการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้อื่น 7.0% และ 2.6% ตามลำดับสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5.3% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 2.6%

ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่กอให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 9.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.3% ลดลงเมื่อเทียบปี 2560 อยู่ที่ 4.8% เนื่องจากธนาคารมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การบริหารคุณพาสินทรัพย์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการเรียกเก็บหนี้และมีการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2561

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 13,536.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 381.7 ล้านบาท หรือ 2.9% ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 544.3 ล้านบาท หรือ 5.3% จากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 136 ล้านบาท หรือ 7% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้อื่นลดลง 26 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสุทธิกับการลดลงของขาดทุสทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ

นอกจากนี้ธนาคารมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานสอดคล้องกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward และขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 61.7% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปี 2560 อยู่ที่ 57.9%