“อภิชาติ ปีปทุม” อดีตเอ็มดี CPT ขายหุ้นกว่า 5% เหลือถือ 9.49%

“อภิชาติ ปีปทุม” อดีตกรรมการผู้จัดการ CPT ขายหุ้นสัดส่วน 5.17% เหลือหุ้นในมือกว่า 85.46 ล้านหุ้น หรือ 9.49%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย อภิชาติ ปีปทุม จำหน่าย หุ้นของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT) เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 จำนวนหลัก 46,605,500 หุ้น หรือ คิดเป็น -5.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น 85,469,500 หุ้น คิดเป็น 9.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อภิชาติ ปีปทุม

ทั้งนี้ นาย อภิชาติ ปีปทุม อดีตเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการของ CPT